კვლევის შედეგების გამოქვეყნება

CRRC, როგორც წესი, კვლევის შედეგებს აქვეყნებს თავის ვებ-გვერდებზე (CRRC-საქართველო და CRRC-რეგიონული). 
მონაცემთა გამოქვეყნება ხდება ორი გზით: 1) ვებ-გვერდზე განთავსდება საწყისი ბაზა და კითხვარი. 2) მონაცემთა ონლაინ ანალიზის პროგრამის (Online Data Analysis – ODA) მეშვეობით მომხმარებელს საშუალება ეძლევა, გაეცნოს კვლევის შედეგებს და მეთოდოლოგიას. ODA-ს დანერგვით კვლევის შედეგები ადვილად ხელმისაწვდომი გახდა ყველასთვის და მარტივი სტატისტიკური ოპერაციებისთვის აღარ არის საჭირო ისეთი პროგრამების გამოყენება, როგორიც არის SPSS და STATA.

No comments:

Post a Comment