როგორ ხდება კითხვარის შემოწმება გამოკითხვის დაწყებამდე?

საველე სამუშაოებამდე კითხვარის შემოწმება გულისხმობს არსებული კითხვარით გამოკითხვის ჩატარებას რამდენიმე ათეულ რესპონდენტთან, რათა მოხდეს შემოწმება, თუ რამდენად მარტივად და გასაგებადაა კითხვები ფორმულირებული. ამ დროს ყურადღება ექცევა კითხვარის როგორც ტექნიკურ, ისე შინაარსობრივ მხარეს. კითხვარის შემოწმების დროს ასევე ხდება კითხვების სავარაუდო პასუხების გადამოწმება და სხვა პრობლემების გამოაშკარავება. გამოვლენილი შეცდომების გათვალისწინებით და შესწორებით კითხვარი საბოლოო სახეს იღებს.

No comments:

Post a Comment