რა ხდება, როდესაც რესპონდენტი ინტერვიუს ჩატარებაზე უარს ამბობს?

შემთხვევითი წესით შერჩეული რესპონდენტის ჩანაცვლება დაუშვებელია. რესპონდენტის უარი, როგორც წესი, არ არის შემთხვევითი მოვლენა, არამედ მას კონკრეტული მიზეზი აქვს. ინტერვიუზე უარის მთქმელები რომ სხვებით ჩავანაცვლოთ,  ხელს შევუწყობთ შემთხვევითობის პრინციპის დარღვევას და საბოლოოდ მივიღებთ კვლევაში მონაწილე რესპონდენტებში გარკვეული შეხედულებების თუ სოციალური მახასიათებლების მქონე ჯგუფებს შორის დისბალანსს. უარის შემთხვევაში ხდება ამ კონტაქტის აღრიცხვა და მონაცემთა ბაზაში შეყვანა.
არგამოპასუხებად (უარის თქმა ინტერვიუს ჩატარებაზე) ითვლება ისეთი შემთხვევები, როდესაც:
  1. ბიჯით შერჩეულ შინამეურნეობასთან დაკავშირება ვერ ხერხდება გარკვეული მიზეზების გამო (სამჯერ მისვლის შემთხვევაშიც კი სახლში არავინ არის, შინამეურნეობაში სრულწლოვანი წევრი არ არის, საცხოვრებელი მიუწვდომელია და სხვ.);
  2. კიშის ცხრილით შერჩეულ რესპონდენტთან ინტერვიუს ჩატარება ვერ ხერხდება გარკვეული მიზეზის გამო (რესპონდენტმა არ იცის ინტერვიუს ენა, არ იმყოფება სახლში და არ დაბრუნდება საველე სამუშაოების პერიოდში, უარი განაცხადა ინტერვიუს ჩატარებაზე და სხვა).

No comments:

Post a Comment