რამდენად არის დაცული რესპონდენტების ანონიმურობა?

CRRC-ის გამოკითხვებში მონაწილე რესპონდენტების ანონიმურობა დაცულია იმდენად, რამდენადაც არსად ფიქსირდება ისეთი მახასიათებლები, რაც მოახდენდა პიროვნების იდენტიფიცირებას. მაგალითად, რესპონდენტის საცხოვრებელი ადგილი (საარჩევნო უბანი) კოდირებილია ისე, რომ შეუძლებელია მასში რომელიმე კონკრეტული უბნის ამოცნობა. ინტერვიუს დაწყებამდე ინტერვიუერი აცნობს რესპონდენტს გამოკითხვის შესახებ ინფორმაციას და მათ შორის ესაუბრება ინტერვიუს კონფიდენციალობასა და ანონიმურობაზე. ეს ინფორმაცია გარკვეულწილად უზრუნველყოფს/ხელს უწყობს რესპონდენტთა გულახდილობას და ნდობის მოპოვებას.

No comments:

Post a Comment