საიდან ვიცით, რომ რესპონდენტი გულწრფელია?

გამოკითხვის ჩატარების დროს, რა თქმა უნდა, არსებობს იმის ალბათობა, რომ რესპონდენტი არ იტყვის იმას, რასაც სინამდვილეში ფიქრობს. ასეთი „შეცდომების“ თავიდან ასარიდებლად რამდენიმე გზა არსებობს: პირველ რიგში, კითხვარში ჩადებულია ე. წ. „საკონტროლო კითხვები“, რომლებიც საშუალებას გვაძლევს ჩვენთვის საინტერესო კითხვა სხვა ფორმით კიდევ ერთხელ დავუსვათ რესპონდენტს კითხვარის სხვა ნაწილში და ორი მსგავსი კითხვის შედეგების შედარებით გამოვიტანოთ დასკვნა.
ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს კითხვის ფორმულირებას. სწორედ დასმული კითხვები საშუალებას გვაძლევს, რესპონდენტს ვუბიძგოთ გულახდილობისკენ და არა ერთი რომელიმე კონკრეტული პასუხისაკენ.
გარდა ამისა, CRRC ხშირად სვამს ერთიდაიგივე (ან მსგავს) კითხვას სხვადასხვა გამოკითხვაში და, როგორც წესი, მსგავს შედეგს იღებს. ამდენად, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ რესპონდენტები საკმაოდ გულახდილები არიან.

No comments:

Post a Comment