როგორ უზრუნველყოფთ იმას, რომ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები წარმოადგენს საქართველოს მოსახლეობის აზრს?

რესპონდენტთა შერჩევის სწორი მეთოდის  გამოყენება საშუალებას გვაძლევს რამდენიმე ასეული ადამიანის გამოკითხვით კვლევის შედეგები განვაზოგადოთ საქართველოს მოსახლეობაზე  ცდომილების გარკვეული დონის გათვალისწინებით.
შერჩევის ზომის დაანგარიშებისას მხედველობაში მიიღება არგამოპასუხების მოსალოდნელი დონე თითოეული ტიპის დასახლებაში და, შესაბამისად, შეირჩევა  გარკვეული რაოდენობით მეტი რესპონდენტი, ვიდრე რეპრეზენტატულობისთვის საკმარისი რაოდენობაა. არგამოპასუხების მოსალოდნელი დონე იანგარიშება წინა კვლევებზე დაყრდნობით და, როგორც გამოცდილება გვიჩვენებს, ეს მაჩვენებელი  კვლევიდან კვლევამდე საკმაოდ სტაბილურია. მაგალითად, თუ საქართველოს სოფლის მოსახლეობის დასახასიათებლად საკმარისია 1000 რესპონდენტის გამოკითხვა, შერჩევაში 1100 რესპონდენტი მოხვდება, რადგან წინა კვლევების თანახმად, ინტერვიუზე უარს აცხადებს სოფლის მოსახლეობის დაახლოებით 10 პროცენტი.

No comments:

Post a Comment