კითხვარის შედგენა

კითხვარის შედგენაზე, როგორც წესი, მუშაობს მკვლევართა გუნდი. შესაბამისად, გადაწყვეტილების მიღება იმის თაობაზე, თუ რომელი კითხვები შევა საბოლოო კითხვარში, ერთობლივი განხილვის შედეგად ხდება. კითხვარის შედგენისას ყურადღება ექცევა კითხვის ისე ფორმულირებას, რომ მან არ უბიძგოს რესპონდენტს ერთი რომელიმე პასუხისაკენ. აგრეთვე ექცევა ყურადღება კითხვის სავარაუდო პასუხებს - ისინი არ უნდა ფარავდეს ერთმანეთს და არ უნდა იყოს ურთირთგამომრიცხავი. ხშირ შემთხვევაში CRRC თავის გამოკითხვებში „სესხულობს“ საერთაშორისო კვლევებში გამოყენებულ კითხვებს (მაგ. ESS, WVS, Afrobarometer, Latinobarometro). 
CRRC-ის ზოგი პროექტისათვის კითხვარის შემუშავება ხდება დამკვეთ ორგანიზაციასთან ერთობლივი მუშაობის შედეგად. ამ შემთხვევაში თვითონ დამკვეთი ორგანიზაცია ადგენს კითხვარის მონახაზს, და შემდეგ CRRC-ის მკვლევართა გუნდი მუშაობს კითხვარის დახვეწაზე.

No comments:

Post a Comment