საველე სამუშაოები/ინტერვიუების ჩატარება

ინტერვიუერების ტრეინინგის შემდეგ იწყება საველე სამუშაოები, რომელიც დაახლოებით 2-3 კვირა გრძელდება. ამ პერიოდის განმავლობაში ინტერვიუერები ატარებენ პირისპირ გამოკითხვას შერჩეულ რესპონდენტებთან. საველე სამუშაოები და ინტერვიუერები CRRC-ის მიერ კონტროლდება როგორც ზედამხედველების მეშვეობით, ასევე საველე სამუშაოების კონტროლისა და ბაზის გაწმენდის დროს.
რა თქმა უნდა, არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც ინტერვიუერი კეთილსინდისიერად არ ავსებს კითხვარს. ასეთი შემთხვევების გამოაშკარავება ხდება საველე სამუშაოების კონტროლის დროს, როდესაც CRRC-ის წარმომადგენელი უკავშირდება შემთხვევით შერჩეულ რესპონდენებს და ამოწმებს მათ მიერ რამდენიმე კითხვაზე გაცემულ პასუხებს. ველის კონტროლის მიზნით როგორც წესი, შეირჩევა ინტერვიუების მთლიანი რაოდენობის არანაკლებ 10 პროცენტისა. მაგალითად, თუ სულ 1000 ინტერვიუ ჩატარდა, საველე სამუშაოების ხარისხი შემთხვევით შერჩეულ 100 რესპონდენტთან გადამოწმდება. გადამოწმებისათვის გამოიყენება კითხვები, რომლებზე პასუხიც ნაკლებად მოსალოდნელია, რამდენიმე დღეში შეიცვალოს (მაგალითად, ოჯახის წევრთა რაოდენობა, ასაკი, სქესი, განათლება, დასაქმება, ასევე ოჯახის ქონებრივი მდგომარეობა - ავტომანქანა, კონდიციონერი, მობილური ტელეფონი და ა.შ.)
ინტერვიუერები, რომლებმაც ბევრი შეცდომა დაუშვეს კითხვარის შევსებისას ან არაკეთილსინდისიერად შეასრულეს სამუშაო, რჩებიან ანაზღაურების გარეშე და აღარ არიან მოწვეული შემდეგ საველე სამუშაოებზე. თუმცა, ინტერვიუერების ხანგრძლივი შერჩევისა და გაცხრილვის შედეგად, ასეთი შემთხვევები ძალზე მცირეა და, რა თქმა უნდა, არ ახდენს მნიშვნელოვან გავლენას კვლევის საერთო შედეგებზე.

No comments:

Post a Comment