ვისთვის ატარებს კვლევებს CRRC?

CRRC არის მიუკერძოებელი ორგანიზაცია, რომელიც ატარებს კვლევებს ნებისმიერი დაინტერესებული ორგანიზაციის დაკვეთით იმ პირობით, თუ კვლევის შედეგები საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახდება გონივრულ ვადაში. როგორც წესი, კვლევის შედეგები საჯარო ხდება კვლევის ჩატარებიდან 6-12 თვის ვადაში.
მონაცემთა საჯაროობა გულისხმობს როგორც კვლევის შედეგების გაცნობას საზოგადოებისა და მედიისთვის, ისე მონაცემთა ბაზების და მეთოდოლოგიის ხელმისაწვდომობას ყველა დაინტერესებული პირისთვის ვებ-გვერდის საშუალებით. ამგვარად, ნებისმიერ ადამიანს საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ, შეეძლება კვლევის ბაზების გამოყენება სამეცნიერო, საგანმანათლებლო ან პოლიტიკის შემუშავების მიზნით.

No comments:

Post a Comment