როგორ ატარებს კვლევებს CRRC?

კვლევის ჩატარებისას CRRC მიმართავს როგორც თვისებრივ, ისე რაოდენობრივ კვლევის მეთოდებს.
კვლევის თვისებრივი მეთოდებიდან CRRC ძირითადად იყენებს ჩაღრმავებულ ინტერვიუს, ფოკუსურ ჯგუფს და ჩართული დაკვირვების მეთოდს.
კვლევის რაოდენობრივი მეთოდებიდან CRRC უპირატესობას ანიჭებს პირისპირი გამოკითხვის მეთოდს.
საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის მიზნით, პირისპირი გამოკითხვის ჩატარება გულისხმობს რამდენიმე ნაბიჯს:
  • კვლევითი კითხვის ფორმულირება/ჩამოყალიბება
  • კითხვარის შედგენა
  • რესპონდენტთა შერჩევის მეთოდის შემუშავება
  • ინტერვიუერების ტრეინინგი
  • საველე სამუშაოები/ინტერვიუების ჩატარება
  • კითხვარების შემოწმება
  • მონაცემთა შეყვანა ბაზაში და გაწმენდა
  • შედეგების ანალიზი

No comments:

Post a Comment