რა ტიპის შერჩევას იყენებს CRRC?

იმისათვის, რომ გამოკითხვის შედეგად მიღებული მონაცემების განზოგადება მოვახდინოთ საქართველოს მთელ მოსახლეობაზე (ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა), CRRC იყენებს კომპლექსური (სტრატიფიცირებული და კლასტერული) შერჩევის მეთოდს.
ეს ნიშნავს, რომ ქვეყნის მთელი ტერიტორია  იყოფა დასახლების ტიპების ან ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით. დასახლების ტიპი, როგორც წესი, არის დედაქალაქი, სხვა ქალაქები და სოფლები, ხოლო ტერიტორიული ერთეულები – რეგიონები. თითოეულ დასახლების ტიპში ან ტერიტორიულ ერთეულში ხდება საარჩევნო უბნების შემთხვევითი შერჩევა. ეს არის შერჩევის პირველადი ერთეული.  ამ შემთხვევით შერჩეულ სარჩევნო უბნებში შემთხვევითი ხეტიალის პრინციპით ხდება შინამეურნეობის შერჩევა. შინამეურნეობა არის შერჩევის მეორადი ერთეული, ხოლო შინამეურნეობიდან შემთხვევით შერჩეული რესპონდენტი შერჩევის საბოლოო ერთეულია.


No comments:

Post a Comment