ვინ არიან CRRC-ის ინტერვიუერები?

CRRC-ის ინტერვიუერები არიან კონტრაქტით დაქირავებული კერძო პირები, რომლებსაც, როგორც წესი, აქვთ ინტერვიუერად მუშაობის გამოცდილება. ისინი არ არიან ორგანიზაციის მუდმივი თანამშრომლები. მიუხედავად გამოცდილებისა,  ყოველი საველე სამუშაოს წინ თითოეულ ინტერვიუერს უტარდება ინტენსიური ტრეინინგი, რაც გულისხმობს კითხვარის დეტალურ განხილვას, შინამეურნეობის და რესპონდენტის შერჩევის წესების შესწავლას და შესაბამისი სავარჯიშოების შესრულებას.
ინტერვიუერების შერჩევაში CRRC-ის ეხმარებიან რეგიონის ზედამხედველები, რომლებსაც ევალებათ თავიანთ რეგიონში მიმდინარე საველე სამუშაობის ზედამხედველობა და კონტროლი.

No comments:

Post a Comment